Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de Libaro website. Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van Libaro, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Door uw gebruik van de Libaro website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van Libaro.

De Libaro website wordt uitgebaat door Libaro, een bv, ingeschreven onder het BE 0541.352.248 ("Libaro BV").

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u ons contacteren via info@libaro.be.

Doel en inhoud van de Libaro website

De Libaro website heeft tot doel de dienstverlening in Libaro te vergemakkelijken en overzichtelijk te maken. Een integratie van alle relevante diensten en informatie van een bepaalde gebruiker in één applicatie komt alle betrokken actoren (zijnde de werkgevers/klanten, de werknemers, derden en het personeel) bij het gebruik van Libaro ten goede.

Gebruik van de Libaro website

Het gebruik van de Libaro website is gratis.

U mag de inhoud op de Libaro website slechts gebruiken voor de door Libaro toegestane doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van de op de Libaro aangeboden informatie en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libaro is verboden en vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, en enige andere wettelijke bepalingen dienaangaande.

Volgende vormen van gebruik van de Libaro website zijn - onder andere - verboden:

Afwijzing garanties en beperking aansprakelijkheid

De Libaro website wordt u aangeboden in de staat dat deze zich bevindt ("as is"). Libaro garandeert niet dat de Libaro website te allen tijde beschikbaar zal zijn en garandeert niet dat de applicatie te allen tijde zal werken naar behoren, conform uw verwachtingen of zonder fouten. Indien een probleem optreedt, kan u dit melden via de manier zoals hieronder aangeduid (zie artikel 7). Libaro garandeert echter niet dat alle gemelde fouten zullen worden opgelost.

Libaro heeft te allen tijde het recht om de Libaro website geheel of gedeeltelijk of de functionaliteiten van de applicatie aan te passen of om functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Het gebruik van de applicatie na dergelijke aanpassing, toevoeging of verwijdering zal steeds onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en gaat er mee akkoord dat, behoudens voor de gevallen waarin de wet niet toelaat om aansprakelijkheid uit te sluiten, Libaro in geen geval en onder geen enkele omstandigheid (ongeacht de zwaarwichtigheid van de fout) op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirect schade, onder meer, schade als gevolg van gederfde winst, verlies van gegevens, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking, verlies van zakelijke mogelijkheden, of enige andere commerciële schade die of verlies dat voortvloeit uit (i) uw gebruik van de applicatie of de onmogelijkheid om de applicatie te gebruiken, (ii) eventuele wijzigingen aan de applicatie of de stopzetting van de applicatie, (iii) de verwijdering, de beschadiging of het mislukken van de opslag van inhoud en andere gegevens die worden bijgehouden of verzonden door het gebruik van de applicatie of (iv) overmacht.

U gaat ermee akkoord Libaro integraal schadeloos te stellen en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

Accounts

Om gebruik te maken van de Libaro website als winkelier dient u eerst een account aan te maken. U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. U verbindt er zich toe om uw gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Libaro niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de applicatie door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord.

U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens beeltenis of foto en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon. U verklaart bovendien dat u ons (zie artikel 7) onmiddellijk op de hoogte zult brengen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van welke andere vorm van inbreuk dan ook op de beveiliging, waarmee u wordt geconfronteerd en die betrekking heeft op de Libaro website.

U mag de Libaro website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, waaronder tevens wordt verstaan enige activiteit die schade berokkent aan de werking van de applicatie of die het gebruik van de applicatie verstoort of enige handeling die de naam en/of reputatie van Libaro of diens verbonden vennootschappen kan aantasten (zoals niet beperkend opgesomd onder artikel 3). U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.

Libaro zal gerechtigd zijn zonder waarschuwing uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden of in het geval van enig misbruik van de Libaro website.

Intellectuele eigendom

Libaro behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Libaro website. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de applicatie of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Libaro.

Communicatie

Wanneer u ons wenst te contacteren, kan u ons een e-mail sturen naar info@libaro.be. We zullen de ontvangst van uw bericht per e-mail bevestigen.

Wijzigingen

Libaro behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie is steeds beschikbaar op de Libaro website. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 30/03/2021.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.