Privacybeleid

Algemeen

De Libaro website wordt uitgebaat door Libaro, een besloten vennootschap, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0541.352.248 ("Libaro BV"). In deze privacyverklaring informeert Libaro u over het gebruik van uw persoonsgegevens op de Libaro website ("Privacyverklaring"). Libaro wordt voor bepaalde verwerkingsactiviteiten aanzien als "verwerkingsverantwoordelijke" (zie artikel 3.2) en voor andere als "verwerker" (zie artikel 3.1). Libaro neemt deze verantwoordelijkheid niet licht op. Libaro gaat dan ook op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zoals o.a. de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel "GDPR" genoemd) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. Zo worden in het bijzonder de principes van privacy by design en gegevensminimalisatie strikt nageleefd.

Verwerkt Libaro persoonsgegevens?

Om optimaal van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken, moet er per gebruiker, een account op Libaro worden aangemaakt. Voor dit account is de registratie van onder meer uw naam, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer en naam van het bedrijf vereist. Daarnaast worden er persoonsgegevens verwerkt naargelang de diensten waarvan gebruik wordt gemaakt. Deze verwerking is noodzakelijk voor de goede werking van de dienstverlening. De dienstverlening die Libaro aanbiedt omvat onder meer:[DLAP1] Het aanmaken van een Libaro account; Het beheren van winkelinformatie Het beheren van winkelreservaties

Waarom verwerkt Libaro deze gegevens?

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u beroep doet op de dienstverlening van Libaro (als werknemer van een van onze klanten (uw werkgever), bezoeker op uitnodiging van een van onze klanten, of een derde, treedt Libaro op als "verwerker" dan wel als "verwerkingsverantwoordelijke".

Libaro als verwerker voor de dienstverlening aan de klant

Indien u een werknemer of bezoeker op uitnodiging bent van een van onze klanten, en gebruik maakt van de dienstverlening binnen Libaro, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het verlenen van de diensten die wij ter beschikking stellen op vraag en voor rekening van uw werkgever. Afhankelijk van de door de werkgever gekozen diensten (zie artikel 2) zal Libaro bepaalde persoonsgegevens verwerken wanneer van deze dienst gebruik wordt gemaakt via Libaro. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van uw werkgever. Deze gegevens worden immers verwerkt door Libaro in opdracht en voor rekening van de werkgever, dewelke het doel en de middelen van de verwerkingsactiviteiten bepaalt. Libaro beperkt zich er dan ook toe om deze persoonsgegevens overeenkomstig en binnen de perken van de afgesloten verwerkersovereenkomst met uw werkgever te verwerken. Libaro treedt hier dus op als verwerker, en niet als verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwijzen hiervoor dan ook naar de toepasselijke privacyverklaring van uw werkgever. Libaro als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens Facturatie-doeleinden voor de klant Indien u een werknemer of bezoeker op uitnodiging bent van een van onze klanten, en gebruik maakt van de dienstverlening via Libaro, verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn om de facturatie op te stellen. Wij verwerken die gegevens die ons toelaten te weten van welke diensten u gebruik maakt en met welke frequentie, zodat wij in kaart kunnen brengen hoeveel uw werkgever moet betalen voor de gebruikte diensten. Deze gegevens kunnen, afhankelijk van de diensten waarop u beroep doet (zie artikel 2), bijvoorbeeld naam, e-mailadres en locatie omvatten. Wij verwerken voor dit doeleinde enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de facturatie op te stellen om zo onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen ten aanzien van onze klant (uw werkgever). Deze verwerking is dus noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, namelijk om zo onze contractuele verplichtingen ten aanzien van uw werkgever te kunnen nakomen. Hierbij zien wij erop toe dat uw grondrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd blijven. Dienstverlening t.a.v. derden Indien u als derde, d.w.z. zonder verbonden te zijn aan een van onze klanten, van onze dienstverlening gebruik maakt door middel van onze Libaro applicatie, komt er een rechtstreeks contract tot stand tussen u en Libaro. In het kader hiervan zullen wij dan bepaalde persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de diensten waarop u beroep doet (zie artikel 2), om deze dienstverlening te kunnen bewerkstelligen. Deze verwerking van persoonsgegevens is dus noodzakelijk om een met u gesloten contract uit te voeren. Analyse voor dienstverbetering Van zodra u gebruik maakt van onze Applicatie (ongeacht in welke hoedanigheid), zullen wij bepaalde persoonsgegevens (gebruiksgegevens) verzamelen met het oog op het verbeteren van onze diensten. De verwerking van deze persoonsgegevens is gestoeld op ons gerechtvaardigde belang, zijnde het verbeteren van onze diensten. Aan de hand van deze analyses, kunnen wij zien waar de noden van onze gebruikers liggen, en hieraan onze dienstverlening aanpassen. Deze verwerking van persoonsgegevens komt dus ook aan u ten goede. Hierbij zien wij er ook op toe dat uw grondrechten en fundamentele vrijheden gerespecteerd blijven. Direct marketing en profilering Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor direct marketing doeleinden wanneer Libaro hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming zou hebben verkregen (“opt-in”) bij het creëren van uw account op onze Libaro applicatie. Indien u een dergelijke toestemming heeft gegeven, kan u deze toestemming op elk moment intrekken. Indien u uw toestemming voor direct marketing wil intrekken, kan u mailen naar het volgende e-mailadres info@libaro.be.

Met wie deelt Libaro deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in regel niet meegedeeld aan derden, met uitzondering van hetgeen hieronder is bepaald. Waar Libaro optreedt als verwerkingsverantwoordelijke kan het voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Libaro heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de verwerker verplicht om o.a. alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Waar Libaro optreedt als verwerker, kan Libaro - mits toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke - zogenaamde subverwerkers inschakelen. Libaro zal ook met deze subverwerkers de nodige verwerkersovereenkomsten aangaan, zodat uw rechten als betrokkene gegarandeerd blijven. Uw persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Hoe beveiligt Libaro deze gegevens?

Libaro neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Libaro werd ontwikkeld met inachtneming van het “privacy by design principe” door onder meer de wachtwoorden van bezoekers te encrypteren.

Hoe lang bewaart Libaro deze gegevens?

Libaro bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Zoals u hieronder ziet, kan u ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. Libaro zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn (zie artikel 7).

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Libaro over u heeft (en hiervan een kopie te ontvangen). U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die Libaro over u heeft als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn. U heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar deze gebaseerd is op een "gerechtvaardigd belang" van Libaro. Indien Libaro uw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, dient u een dergelijk verzoek zelfs niet te motiveren. Indien een verwerking plaatsvindt op basis van de door u verschafte toestemming, heeft u steeds het recht deze toestemming opnieuw in te trekken. U heeft in principe het recht om de persoonsgegevens die Libaro over u heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft in principe het recht om Libaro te verzoeken om uw persoonsgegevens en/of account te verwijderen. U heeft echter ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens enkel beperkt wordt (bijvoorbeeld: het ontoegankelijk maken van persoonsgegevens). Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact op met Libaro door e-mail te sturen naar info@libaro.be.

Wijzigingen

Libaro behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden via onze website libaro.be bekend gemaakt. Libaro adviseert u regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Vragen en klachten

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om contact met Libaro op te nemen door een e-mail te sturen naar info@libaro.be. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.